வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.

கடவுள் வாழ்த்து

ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை
ஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே.

உயிர் வருக்கம்

உயிர்மெய் வருக்கம்

14 ண்டொன்று சொல்லேல்.

15 ப் போல் வளை.

16 னி நீராடு.

17 யம்பட உரை.

18 டம்பட வீடு எடேல்.

19 ணக்கம் அறிந்து இணங்கு.

20 ந்தை தாய்ப் பேண்.

21 ன்றி மறவேல்.

22 ருவத்தே பயிர் செய்.

23 ண் பறித்து உண்ணேல்.

24 யல்பு அலாதன செய்யேல்.

25 ரவம் ஆட்டேல்.

26 லவம் பஞ்சில் துயில்.

27 ஞ்சகம் பேசேல்.

28 ழகு அலாதன செய்யேல்.

29 ளமையில் கல்.

30 றனை மறவேல்.

31 னந்தல் ஆடேல்.

ககர வருக்கம்

சகர வருக்கம்

தகர வருக்கம்

நகர வருக்கம்

பகர வருக்கம்

மகர வருக்கம்

வகர வருக்கம்