வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கடவுள் வாழ்த்து ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை
ஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே.
உயிர் வருக்கம்

1 <span class='h2'>அ</span>றம் செய விரும்பு.

2 <span class='h2'>ஆ</span>றுவது சினம்.

3 <span class='h2'>இ</span>யல்வது கரவேல்.

4 <span class='h2'>ஈ</span>வது விலக்கேல்.

5 <span class='h2'>உ</span>டையது விளம்பேல்.

6 <span class='h2'>ஊ</span>க்கமது கைவிடேல்.

7 <span class='h2'>எ</span>ண் எழுத்து இகழேல்.

8 <span class='h2'>ஏ</span>ற்பது இகழ்ச்சி.

9 <span class='h2'>ஐ</span>யம் இட்டு உண்.

10 <span class='h2'>ஒ</span>ப்புரவு ஒழுகு.

11 <span class='h2'>ஓ</span>துவது ஒழியேல்.

12 <span class='h2'>ஔ</span>வியம் பேசேல்.

13 <span class='h2'>அஃ</span>கஞ் சுருக்கேல்.
உயிர்மெய் வருக்கம்

14 <span class='h2'>க</span>ண்டொன்று சொல்லேல்.

15 <span class='h2'>ங</span>ப் போல் வளை.

16 <span class='h2'>ச</span>னி நீராடு.

17 <span class='h2'>ஞ</span>யம்பட உரை.

18 இ<span class='h2'>ட</span>ம்பட வீடு எடேல்.

19 இ<span class='h2'>ண</span>க்கம் அறிந்து இணங்கு.

20 <span class='h2'>த</span>ந்தை தாய்ப் பேண்.

21 <span class='h2'>ந</span>ன்றி மறவேல்.

22 <span class='h2'>ப</span>ருவத்தே பயிர் செய்.

23 <span class='h2'>ம</span>ண் பறித்து உண்ணேல்.

24 இ<span class='h2'>ய</span>ல்பு அலாதன செய்யேல்.

25 அ<span class='h2'>ர</span>வம் ஆட்டேல்.

26 இ<span class='h2'>ல</span>வம் பஞ்சில் துயில்.

27 <span class='h2'>வ</span>ஞ்சகம் பேசேல்.

28 அ<span class='h2'>ழ</span>கு அலாதன செய்யேல்.

29 இ<span class='h2'>ள</span>மையில் கல்.

30 அ<span class='h2'>ற</span>னை மறவேல்.

31 அ<span class='h2'>ன</span>ந்தல் ஆடேல்.
ககர வருக்கம்

32 <span class='h2'>க</span>டிவது மற.

33 <span class='h2'>கா</span>ப்பது விரதம்.

34 <span class='h2'>கி</span>ழமைப்பட வாழ்.

35 <span class='h2'>கீ</span>ழ்மை அகற்று.

36 <span class='h2'>கு</span>ணமது கைவிடேல்.

37 <span class='h2'>கூ</span>டிப் பிரியேல்.

38 <span class='h2'>கெ</span>டுப்பது ஓழி

39 <span class='h2'>கே</span>ள்வி முயல்.

40 <span class='h2'>கை</span>வினை கரவேல்.

41 <span class='h2'>கொ</span>ள்ளை விரும்பேல்.

42 <span class='h2'>கோ</span>தாட்டு ஒழி.

43 <span class='h2'>கௌ</span>வை அகற்று.
சகர வருக்கம்

44 <span class='h2'>ச</span>க்கர நெறி நில்.

45 <span class='h2'>சா</span>ன்றோர் இனத்து இரு.

46 <span class='h2'>சி</span>த்திரம் பேசேல்.

47 <span class='h2'>சீ</span>ர்மை மறவேல்.

48 <span class='h2'>சு</span>ளிக்கச் சொல்லேல்.

49 <span class='h2'>சூ</span>து விரும்பேல்.

50 <span class='h2'>செ</span>ய்வன திருந்தச் செய்.

51 <span class='h2'>சே</span>ரிடம் அறிந்து சேர்.

52 <span class='h2'>சை</span>யெனத் திரியேல்.

53 <span class='h2'>சொ</span>ற் சோர்வு படேல்.

54 <span class='h2'>சோ</span>ம்பித் திரியேல்.
தகர வருக்கம்

55 <span class='h2'>த</span>க்கோன் எனத் திரி.

56 <span class='h2'>தா</span>னமது விரும்பு.

57 <span class='h2'>தி</span>ருமாலுக்கு அடிமை செய்.

58 <span class='h2'>தீ</span>வினை அகற்று.

59 <span class='h2'>து</span>ன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்.

60 <span class='h2'>தூ</span>க்கி வினை செய்.

61 <span class='h2'>தெ</span>ய்வம் இகழேல்.

62 <span class='h2'>தே</span>சத்தோடு ஒட்டி வாழ்.

63 <span class='h2'>தை</span>யல் சொல் கேளேல்.

64 <span class='h2'>தொ</span>ன்மை மறவேல்.

65 <span class='h2'>தோ</span>ற்பன தொடரேல்.
நகர வருக்கம்

66 <span class='h2'>ந</span>ன்மை கடைப்பிடி.

67 <span class='h2'>நா</span>டு ஒப்பன செய்.

68 <span class='h2'>நி</span>லையில் பிரியேல்.

69 <span class='h2'>நீ</span>ர் விளையாடேல்.

70 <span class='h2'>நு</span>ண்மை நுகரேல்.

71 <span class='h2'>நூ</span>ல் பல கல்.

72 <span class='h2'>நெ</span>ற்பயிர் விளைவு செய்.

73 <span class='h2'>நே</span>ர்பட ஒழுகு.

74 <span class='h2'>நை</span>வினை நணுகேல்.

75 <span class='h2'>நொ</span>ய்ய உரையேல்.

76 <span class='h2'>நோ</span>ய்க்கு இடம் கொடேல்.
பகர வருக்கம்

77 <span class='h2'>ப</span>ழிப்பன பகரேல்.

78 <span class='h2'>பா</span>ம்பொடு பழகேல்.

79 <span class='h2'>பி</span>ழைபடச் சொல்லேல்.

80 <span class='h2'>பீ</span>டு பெற நில்.

81 <span class='h2'>பு</span>கழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்.

82 <span class='h2'>பூ</span>மி திருத்தி உண்.

83 <span class='h2'>பெ</span>ரியாரைத் துணைக் கொள்.

84 <span class='h2'>பே</span>தைமை அகற்று.

85 <span class='h2'>பை</span>யலோடு இணங்கேல்.

86 <span class='h2'>பொ</span>ருள்தனைப் போற்றி வாழ்.

87 <span class='h2'>போ</span>ர்த் தொழில் புரியேல்.
மகர வருக்கம்

88 <span class='h2'>ம</span>னம் தடுமாறேல்.

89 <span class='h2'>மா</span>ற்றானுக்கு இடம் கொடேல்.

90 <span class='h2'>மி</span>கைபடச் சொல்லேல்.

91 <span class='h2'>மீ</span>தூண் விரும்பேல்.

92 <span class='h2'>மு</span>னைமுகத்து நில்லேல்.

93 <span class='h2'>மூ</span>ர்க்கரோடு இணங்கேல்.

94 <span class='h2'>மெ</span>ல்லி நல்லாள் தோள்சேர்.

95 <span class='h2'>மே</span>ன்மக்கள் சொல் கேள்.

96 <span class='h2'>மை</span>விழியார் மனை அகல்.

97 <span class='h2'>மொ</span>ழிவது அற மொழி.

98 <span class='h2'>மோ</span>கத்தை முனி.
வகர வருக்கம்

99 <span class='h2'>வ</span>ல்லமை பேசேல்.

100 <span class='h2'>வா</span>து முற்கூறேல்.

101 <span class='h2'>வி</span>த்தை விரும்பு.

102 <span class='h2'>வீ</span>டு பெற நில்.

103 உ<span class='h2'>(வு)</span>த்தமனாய் இரு.

104 ஊ<span class='h2'>(வூ)</span>ருடன் கூடி வாழ்.

105 <span class='h2'>வெ</span>ட்டெனப் பேசேல்.

106 <span class='h2'>வே</span>ண்டி வினை செயேல்.

107 <span class='h2'>வை</span>கறைத் துயில் எழு.

108 ஒ<span class='h2'>(வொ)</span>ன்னாரைத் தேறேல்.

109 ஓ<span class='h2'>(வோ)</span>ரம் சொல்லேல்.