வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
ஒன்னாரைத் தேறேல்
Onnaarai Thaerael
பகைவர்களை நம்பாதே
Do not trust your enemies