வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சக்கர நெறி நில்.
Sakkara Neri Nil
அரச ஆணைகளை மதித்து நடக்க வேண்டும்
Follow the government rules