வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தையல் சொல் கேளேல்.
Thaiyal sol kelel
சிறுமிகள் சொல்லை அப்படியே நம்பாதே.
Dont believe in girl's words as said.