வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சோம்பித் திரியேல்.
Sombi Thiriyel
முயற்சியின்றிச் சோம்பேறியாகத் திரியாதே
Do not be lazy