வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
வஞ்சகம் பேசேல்.
Vanjagam Pesel
கபடச் சொற்களை பேசாதே
Never speak deceivingly