வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
வல்லமை பேசேல்
Vallamai Pesel
உன்னுடைய திறமையை நீயே புகழ்ந்து கொள்ளக் கூடாது.
Never praise your talents