வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மிகைபடச் சொல்லேல்.
Migaipada Sollel
உரையாடும் போது எதையும் மிகைப்படுத்திக் கூறாதே, உள்ளதை உள்ளபடிச சொல்
Never exaggerate things, tell exact facts